Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Slovník

V této kategorii naleznete slovník pojmů, jehož úkolem je vás seznámit se základními i méně známými pojmy z oblasti oddlužení, vymáhání dluhů a pohledávek a vysvětlit jejich význam. Díky pochopení jednotlivých výrazů lépe porozumíte dané problematice.

Aval Mandatář Povolené oddlužení
Blanko směnka Mandátní smlouva Promlčení exekuce
Dlužník Náklady exekuce Přirážka, příslušenství
Druhotná platební neschopnost Návrh na povolení oddlužení

Ručení

Exekuce Návrh na zastavení exekuce Směnka
Exekuce na plat Nedobrovolná dražba Smluvní pokuta
Exekuce na sociální dávky Nezabavitelná částka při exekuci Ukončení exekuce
Exekuční příkaz Oznámení o postoupení pohledávky Úrok z prodlení
Exekuční titul Platební neschopnost (insolvence) Věřitel
Factoring Pohledávka Vyživované osoby při exekuci
Fortaiting Postoupení pohledávky Zápočet pohledávky
Inslovenční řízení Postupitel Zástavní právo
Mandant Postupník Závazek
Exekutorský zápis Insolvenční návrh Poplatek z prodlení
    Oddlužení exekuce

Aval

Aval je ručitelem ze směnky, směnečný rukojmí. Pokud není směnka jejím akceptantem nebo výstavcem proplacena, může se remitent domáhat zaplacení směnečné sumy po avalovi. Zjednodušeně řečeno, aval je osobou, která ručí za závazek dlužníka (avaláta) zvláštním způsobem. Věřitel má právo požadovat...

více detailů

Blanko směnka / Bianco směnka

Blanko směnka (nebo též bianco směnka) je směnka, která má některé části nevyplněné. V blanko směnce je jedna nebo více částí záměrně vynechaných a doplňují se až dodatečně. Neúplnost směnky nesmí být v takovém rozsahu, že by se stala neplatnou. Jaká je právní úprava? Blanco směnka...

více detailů

Dlužník

Je každý subjekt, který má povinnost uhradit závazek věřiteli. Věřitel má pohledávku za dlužníkem a dlužník má dluh vůči věřiteli. Plnění povinnosti dlužníka je předmětem závazkového právního vztahu. Dlužníkem se může stát fyzická nebo právnická osoba, resp. stát. Má-li více dlužníků věřiteli...

více detailů

Druhotná platební neschopnost

Druhotná platební neschopnost představuje situaci, kdy dlužník není schopen dostát svým závazkům z důvodu insolvence svých odběratelů. V Česku se roztáčí kolotoč druhotné platební neschopnosti firem, které platí faktury se zpožděním. Tato situace je rozdílná od běžné insolvence dlužníka. Dlužník...

více detailů

Exekuce

Exekuce (zákon č. 120/2001 Sb.) je výkon rozhodnutí, řízení, v němž je zjištěné a vykonatelné právo určitou mocí provedeno. Exekuce je jedním z nástrojů vymáhání pohledávek za předpokladu, že dlužník disponuje majetkem a věřitel předloží exekuční titul. Cílem exekuce je vymožení peněžité částky...

více detailů

Exekuce na plat

Pokud člověk nesplácí své závazky, může být proti němu zahájena exekuce na plat. Jedná se o jeden ze způsobů, jakým věřitelé vymáhají prostřednictvím soudu nebo exekutora své dluhy. Při exekuci na plat nebo mzdu za dlužníka platí zaměstnavatel a to pomocí splátek, které jsou strhávané z...

více detailů

Exekuce na sociální dávky

Dostali jste se do finančních problémů kvůli neplacení svých povinných závazků a bojíte se, že proti vám bude zahájeno exekuční řízení. Pokud patříte k lidem, kteří pobírají opakovaně sociální dávky, pak je exekuce opravdu možná. V okamžiku, kdy dojde věřiteli trpělivost kvůli vašemu neplacení,...

více detailů

Exekuční příkaz

Exekuční příkaz je rozhodnutí soudního exekutora, kterým poté, co je pověřen soudem provedením exekuce, rozhodne o způsobu jejího provedení. Proti exekučnímu příkazu se nelze odvolat. S majetkem, který je postižen exekučním příkazem, není povinný oprávněn disponovat – nesmí ho převést na...

více detailů

Exekuční titul

Exekuční titul je pravomocné vykonatelné rozhodnutí, které je zároveň podkladem pro zahájení exekuce. Exekuční titul je tedy začátek exekuce. Je to titul, kterým disponuje věřitel a na základě kterého můžete požádat soud o to, aby nařídil exekuci. Co může být exekučním titulem? Zejména se jedná...

více detailů

Factoring

Factoring je služba, spočívající v odkupu krátkodobé pohledávky před její splatností bez postihu vůči původnímu věřiteli. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Odkup pohledávek může provádět například banka. Faktoring je financováním úvěru,...

více detailů

Forfaiting

Forfaiting je služba, spočívající v odkupu dlouhodobé pohledávky. Využívá se v případech, kdy chce společnost zvýšit likviditu a omezit rizika spojená s předexportním financováním a se splacením svých pohledávek za odběrateli. Forfaiting je službou podobající se faktoringu. Charakteristické...

více detailů

Insolvence, insolvenční řízení

Insolvenční řízení je soudní řízení, jehož předmětem je dlužníkův úpadek nebo hrozící úpadek a způsob jeho řešení. Dlužník se nachází v úpadku, má-li více věřitelů a peněžité závazky vůči nim není schopen plnit. Co je insolvence? Insolvence lze laicky vysvětlit jako neschopnost splácet finanční...

více detailů

Mandant

Mandant je zmocnitelem a příkazcem k tomu, aby jej právně zastupovala jiná osoba. Mandant může například vydat příkaz k obstarání určité záležitosti. Mandantem je také ten, jehož jménem a na jehož účet zařídí mandatář v rámci mandátní smlouvy za úplatu určitou obchodní záležitost...

více detailů

Mandatář

Je ten, kdo v rámci mandátní smlouvy zařídí pro mandanta na jeho účet za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti. Mandant pověřuje mandatáře k jeho zastoupení nebo vyřízení určité záležitosti. Jaké jsou povinnosti...

více detailů

Mandátní smlouva

Mandátní smlouvou se zavazuje mandatář, že pro mandanta na jeho účet zařídí za úplatu určitou obchodní záležitost uskutečněním právních úkonů jménem mandanta nebo uskutečněním jiné činnosti, a mandant se zavazuje zaplatit mu za to úplatu. Je-li zařízení záležitosti předmětem podnikatelské...

více detailů

Náklady exekuce

Náklady exekuce jsou odměna exekutora, náhrada paušálně určených či účelně vynaložených hotových výdajů, náhrada za ztrátu času při exekuci, náhrada za doručení písemností, odměna a náhrada nákladů správce závodu. Náhrada účelně vynaložených cestovních výdajů a náhrada za ztrátu času je nákladem...

více detailů

Návrh na povolení oddlužení

Návrh na povolení oddlužení je formulář vydávaný Ministerstvem spravedlnosti. Návrh podává dlužník, který hodlá řešit svůj úpadek nebo hrozící úpadek oddlužením. Tento návrh se podává společně s insolvenčním návrhem. Návrh se podává na pobočce soudu a podává jej dlužník vždy sám. Co musí návrh...

více detailů

Návrh na zastavení exekuce

Exekuci je možné zastavit podáním návrhu na zastavení exekuce a to do 15 dnů ode dne, kdy se povinný dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Tento návrh se podává u pověřeného exekutora. Potřebný formulář návrhu K podání existuje přesný formulář či vzor, který vypadá stejně jako žaloba, akorát v...

více detailů

Nezabavitelná částka při exekuci

Mnoho lidí se dostává do finančních problémů kvůli nezaplaceným složenkám, půjčkám nebo dalším dluhům. U takových lidí, kteří nesplácejí své povinné měsíční výdaje pak hrozí exekuce. Pokud jste se dostali do takové situace, víte na co máte nárok a jakou nezabavitelnou částku vám exekutor musí...

více detailů

Oznámení o postoupení pohledávky

Tímto oznámením sděluje věřitel svému dlužníkovi, že svoji pohledávku postoupil (prodal) třetí osobě. Ta se stala jeho novým zákonným věřitelem. K postoupení pohledávky nepotřebuje věřitel dlužníkův souhlas. Podmínky plnění dluhu se změnou věřitele pro dlužníka nemění. Specifikaci postoupení...

více detailů

Platební neschopnost, insolvence

Platební neschopnost (insolvence) je neschopnost dlužníka dostát svým splatným závazkům. V přesnějším pojetí se platební neschopnost vztahuje na dlužníka, který má vůli platit, ale není toho schopen. Příjmy dlužníka jsou příliš nízké na to, aby s nimi byl schopný pokrýt všechny své závazky....

více detailů

Pohledávka

Pohledávka je právo věřitele na plnění od dlužníka. Spočívá v právu věřitele požadovat po dlužníkovi, aby něco dal (například peníze ve stanovené výši), konal, něčeho se zdržel nebo něco strpěl. Jaká může být pohledávka? Pohledávka může být peněžitá nebo...

více detailů

Postoupení pohledávky

Postoupení pohledávky nebo také cese, cessio je podle § 524-530 Občanského zákoníku je změna v osobě věřitele. Na základě písemné smlouvy postupuje původní věřitel pohledávky, které má vůči dlužníkovi, jinému subjektu. K postoupení pohledávky není nutný souhlas dlužníka. Dosavadní věřitel se...

více detailů

Postupitel

Ten, kdo postupuje pohledávku postupníkovi (původní věřitel). Jaké jsou povinnosti postupitele? Postoupení pohledávky je povinen postupitel bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi...

více detailů

Postupník

Ten, komu se postupuje pohledávka (nový věřitel). Postoupením pohledávky nabývá postupník také její příslušenství a práva s pohledávkou spojená, včetně jejího zajištění. Postupitel vydá postupníkovi potřebné doklady o pohledávce a sdělí mu vše, co je k uplatnění pohledávky zapotřebí. O co může...

více detailů

Povolení oddlužení

Je nutné si uvědomit, že podání návrhu na povolení oddlužení ještě neznamená schválení oddlužení soudem. Návrh na povolení oddlužení se podává na pobočce soudu spolu s insolvenčním návrhem, a toto je podnět pro soud k zahájení insolvenčního řízení. Oddlužení krok za krokem Soud má povinnost...

více detailů

Promlčení exekuce

Promlčení exekuce neznamená zánik, jedná se o promlčecí lhůtu exekučního rozhodnutí. Délka promlčecí doby Závazky mohou být po nějaké době promlčeny, avšak délka promlčecí doby se liší podle typu závazku, co je uvedeno ve smlouvě a jaké úkony byly provedeny. Tříletá promlčecí lhůta dle...

více detailů

Přirážka, příslušenství

Sankce, o kterou se navyšuje závazek po uplynutí lhůty splatnosti. Bývá buď absolutní (fixní částka) nebo určená procentem z dlužné částky. Sankce obvykle roste každým dnem po splatnosti. Zahrnuje jak úrok z prodlení, smluvní pokutu, tak i náklady spojené s jejich uplatněním. Jaké budou...

více detailů

Ručení

Ručení vzniká jednostranným písemným prohlášením ručitele vůči věřiteli, že uspokojí jeho pohledávky, nesplní-li dlužník svůj závazek. Jedná se o nejfrekventovanější způsob zajištění závazku třetí osobou. Jde o závazek, jímž se třetí osoba zavazuje vůči věřiteli.  Jaká je...

více detailů

Směnka

Směnka je převoditelný cenný papír. Obsahuje bezpodmínečný závazek dlužníka, který dává majiteli směnky nesporné právo žádat zaplacení peněžní částky uvedené ve směnce. Uplatnění nároků ze směnky je vázáno na její držbu a předložení. Je nutné, aby byla směnka kryta. Jako zabezpečení je vhodné,...

více detailů

Smluvní pokuta

Smluvní pokuta resp. penále se sjednává pro případy, kdy dojde k porušení nějaké smluvní povinnosti, např. k pozdní úhradě pohledávky. Svým způsobem se jedná o způsob zajištění závazku. Smluvní pokuta musí být sjednaná písemně, nestačí jen zmínka na faktuře nebo dodacím listě. Výše pokuty musí...

více detailů

Ukončení exekuce

Dostali jste se do nepříjemné situace, kdy proti vám bylo zahájeno exekuční řízení a byla nařízena exekuce? Pak je nutné tento problém okamžitě začít řešit a hledat vhodný způsob řešení. Ukončit exekuci jde několika způsoby. Návrh na zastavení exekuce Jednou z možností, jak se bránit proti...

více detailů

Úvěrovaný

Se změnou občanského zákoníku se mění všeobecně zažitá terminologie při uzavírání smlouvy o úvěru. Změny jsou přejaty ze současného obchodního zákoníku. Věřitel se tak stává úvěrujícím a dlužník úvěrovaný. Tyto změny jsou poměrně nepřehledné a mohou velkou část lidí zmást Jak si vykládat...

více detailů

Úvěrující

Nový občanský zákoník přebírá úpravu smlouvy o úvěru ze současného obchodního zákoníku a nejvýraznější změnou je zde změna terminologická. Věřitel se s novým zákoníkem stává úvěrujícím a dlužník úvěrovaný. Tyto změny jsou poměrně nepřehledné a mohou velkou část lidí zmást. Jaké jsou povinnosti...

více detailů

Úrok z prodlení

Úrok z prodlení podobně jako smluvní pokuta, má pouze donucovací funkci, nutí dlužníka k včasné úhradě, nezajistí však už nedobrovolné uhrazení pohledávky dlužníkem. Úrok z prodlení je platba, která náleží věřiteli, pokud dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil...

více detailů

Věřitel

Je subjekt, který ve smlouvě poskytuje druhé straně půjčku nebo obecně předmět smlouvy (peníze, konkrétní věc, právo na užívání). Věřitelem je účastník závazkového právního vztahu, který je z obsahu tohoto vztahu oprávněn požadovat po straně druhé - dlužníkovi - nějakou majetkovou hodnotu,...

více detailů

Vyživované osoby při exekuci

V dnešní době se čím dál více lidí dostává do finančních problémů, neboť neplatili své povinné měsíční výdaje (např. půjčky, složenky, další dluhy). U takovýchto lidí je pak zahájeno exekuční řízení a dlužníkovi je vypočtena nezabavitelná částka, která zahrnuje životní minimum, normativní náklady...

více detailů

Zápočet pohledávky

Pohledávka může být započtena – v situaci, kdy dlužník je zároveň věřitelem, lze vzájemné pohledávky a závazky započíst, přičemž tím není porušena obecně uznávaná účetní zásada zákazu kompenzace. Započtení nebo také kompenzace je jedním ze zákonem upravených způsobů zániku...

více detailů

Zástavní právo

Zástavní právo podle §152–174 Občanského zákoníku a §117a Obchodního zákoníku slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas a řádně splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy. Prodej zástavy např. ve veřejné dražbě...

více detailů

Závazek

Závazek je vztahem, který vzniká mezi věřitelem a dlužníkem. Dlužník má povinnost splatit svůj dluh a věřitel má právo očekávat plnění této pohledávky. Závazek je obvykle stanoven určitou formou smlouvy. Náležitostí smlouvy je například datum splatnosti a ve většině případů i sankce vůči...

více detailů

Oddlužení exekuce

Pojem oddlužení exekuce v této oblasti neexistuje. Oba termíny existují odděleně. exekuce - je výkon, kdy je od dlužníka vymáhán jeho dluh oddlužení - je proces, při kterém se dlužník zbavuje svých dluhů Pomůžeme vám Potřebujete poradit se sepsáním návrhu na povolení oddlužení? Nevíte...

více detailů

Exekutorský zápis

Exekutorský zápis je veřejná listina. Je možné ji nechat sepsat notářem nebo exekutorem, a to podle druhu exekutorského zápisu. V první řadě se jedná o písemnou dohodu sepsanou mezi dlužníkem a věřitelem podle předepsaného způsobu a za účasti exekutora nebo notáře. 2 typy exekutorského zápisu...

více detailů

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh je základním dokumentem, který umožňuje zahájení insolvenčního řízení. K podání návrhu je oprávněn dlužník i věřitel. Pokud hrozí úpadek může insolvenční návrh podat pouze dlužník. Insolvenční návrh je procesní podání. To znamená, že musí obsahovat obecné náležitosti...

více detailů

Poplatek z prodlení

Od ledna 2014 je výše poplatku z prodlení určena zákonem č. 64/2013 Sb. a výše úroku z prodlení je určena nařízením vlády č. 351/2013 Sb. Výše poplatku z prodlení je za každý den prodlení 1 promile dlužné částky (0,001), nejméně je to však za každý, i započatý měsíc prodlení.  Novela zákona...

více detailů

Nedobrovolná dražba

Prodej nemovitosti formou dražby nemusí být vždy příjemnou zkušeností. Konkrétně mluvíme o nedobrovolné dražbě, která následuje v případě, že nejste schopni uhradit dlužnou částku a byla na vás nařízena exekuce. Nedobrovolná dražba je prováděná na základě návrhu dražebního věřitele, a to i...

více detailů

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek