Jak vyhlásit osobní bankrot?

Při vyhlášení osobního bankrotu musí dlužník ze všeho nejdřív podat návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh, protože soud sám insolvenční řízení zahájit nemůže. Insolvenční řízení projednává krajský soud, v jehož obvodu má bydliště dlužník. Předejte tím také případné návštěvě exekutora.

Návrh podaný k soudu musí být opatřen úředně ověřeným podpisem, případně ověřeným elektronickým podpisem. Formuláře naleznete na stránkách insolvenčního zákona. Návrh na povolení oddlužení může podat jedině dlužník.

Dokumenty potřebné k podání návrhu:

Seznam majetku - dlužník musí sepsat veškerý svůj majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů.

Seznam závazků - zde musí dlužník označit jednotlivě veškeré své závazky vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré jeho ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku.

Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky - kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů, rozhodnutí o přiznání důchodu apod.

Údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech - dlužník musí vypočítat předpokládanou výši budoucích příjmů, aby z nich mohli věřitelé vycházet při vytváření splátkového kalendáře.

Souhlas věřitelů - na základě vyhlášení oddlužení, osobního bankrotu, soud většinou svolá schůzi všech věřitelůNa ní věřitelé rozhodnou o způsobu, jakým budete svůj plán oddlužení plnit. Dohodnout se můžou na tom, že dlužník prodá všechen svůj movitý majetek, tak i na pravidelných splátkách z vašeho přijmu. Výsledek hlasování je pro soud závazný.

Výpis z rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce nebo obdobný doklad členského státu Evropské unie, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

Další podmínky pro vyhlášení bankrotu jsme shrnuli v samostatném článku.

Povinnosti dlužníka

Všechny informace ke každému insolvenčnímu řízení jsou veřejně k dispozici na internetu v takzvaném insolvenčním rejstříku: http://isir.justice.cz nebo http://www.insolvencni-zakon.czProstřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností.

V ideálním případě soud rozhodne o povolení oddlužení a vyhlášení osobního bankrotu. Usnesením o schválení oddlužení jsou vázáni všichni dotčení – dlužník, věřitelé, věřitelé, kteří s návrhem nesouhlasili i věřitelé, kteří nehlasovali. Usnesení obsahuje důležité informace pro další fáze řízení – například způsob oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek