Volejte zdarma 800 110 012Volejte zdarma 800 110 012 Volejte zdarma 800 110 012Volejte zdarma 800 110 012

Jak vyhlásit osobní bankrot?

Při vyhlášení osobního bankrotu musí dlužník ze všeho nejdřív podat návrh na povolení oddlužení a insolvenční návrh, protože soud sám insolvenční řízení zahájit nemůže. Insolvenční řízení projednává krajský soud, v jehož obvodu má bydliště dlužník. Předejte tím také případné návštěvě exekutora.

Návrh podaný k soudu musí být opatřen úředně ověřeným podpisem, případně ověřeným elektronickým podpisem. Formuláře naleznete na stránkách insolvenčního zákona. Návrh na povolení oddlužení může podat jedině dlužník.

Dokumenty potřebné k podání návrhu:

Seznam majetku - dlužník musí sepsat veškerý svůj majetek, který je předmětem zajišťovacích práv sloužících k uspokojení věřitelů.

Seznam závazků - zde musí dlužník označit jednotlivě veškeré své závazky vůči věřitelům, kteří mají právo na uspokojení ze zajištění a veškeré jeho ostatní závazky. Pokud je některý ze závazků vykonatelný, vyznačí se tato skutečnost v seznamu závazků a přiloží příslušné rozhodnutí či notářský nebo exekutorský zápis. U každého závazku vůči věřiteli, který má právo na uspokojení ze zajištění, se označí odkazem na příslušnou položku seznamu majetku.

Listiny dokládající dlužníkovy příjmy za poslední 3 roky - kopie potvrzení o příjmech z pracovního poměru, kopie daňových přiznání, výpisy z bankovních účtů, rozhodnutí o přiznání důchodu apod.

Údaje o očekávaných příjmech v následujících pěti letech - dlužník musí vypočítat předpokládanou výši budoucích příjmů, aby z nich mohli věřitelé vycházet při vytváření splátkového kalendáře.

Souhlas věřitelů - na základě vyhlášení oddlužení, osobního bankrotu, soud většinou svolá schůzi všech věřitelůNa ní věřitelé rozhodnou o způsobu, jakým budete svůj plán oddlužení plnit. Dohodnout se můžou na tom, že dlužník prodá všechen svůj movitý majetek, tak i na pravidelných splátkách z vašeho přijmu. Výsledek hlasování je pro soud závazný.

Výpis z rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce nebo obdobný doklad členského státu Evropské unie, v němž dlužník v posledních 3 letech pobýval nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců.

Další podmínky pro vyhlášení bankrotu jsme shrnuli v samostatném článku.

Povinnosti dlužníka

Všechny informace ke každému insolvenčnímu řízení jsou veřejně k dispozici na internetu v takzvaném insolvenčním rejstříku: http://isir.justice.cz nebo http://www.insolvencni-zakon.czProstřednictvím tohoto rejstříku se doručuje většina soudních rozhodnutí a jiných písemností.

V ideálním případě soud rozhodne o povolení oddlužení a vyhlášení osobního bankrotu. Usnesením o schválení oddlužení jsou vázáni všichni dotčení – dlužník, věřitelé, věřitelé, kteří s návrhem nesouhlasili i věřitelé, kteří nehlasovali. Usnesení obsahuje důležité informace pro další fáze řízení – například způsob oddlužení (zpeněžením majetkové podstaty nebo plněním splátkového kalendáře), určení majetku mimo majetkovou podstatu, splátkový kalendář nebo osobu insolvenčního správce.

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek