Vymáhání dluhů

Vymáhání dluhů...

Půjčky

Férové nebankovní půjčky se zástavou nemovitosti. Možnost splácet pouze úrok.

Firemní správa pohledávek

Ušetřete si výdaje za firemního právníka či ztracený čas u soudu.

Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím, aby obchodní společnost Obchod s dluhy s.r.o. se sídlem Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň, IČO: 291 03 312, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C 24892, (dále též ve zkratce „Správce“), zpracovávala mé osobní údaje za účelem a v rozsahu, jaký vyplývá z tohoto souhlasu.

Správce zpracovává osobní údaje za účelem jejich použití v souvislosti s žádostí Poskytovatele údajů o vymáhání pohledávky, posouzení možnosti insolvence a poskytnutí úvěru pro jeho podnikatelskou činnost, s poskytnutím a správou tohoto úvěru, a pro účely nabídek úvěrových produktů Správce. Poskytovatel údajů poskytuje Správci své osobní údaje jejich uvedením ve formuláři, jehož prostřednictvím žádá o posouzení k vymáhání pohledávky, možnosti insolvence, nebo poskytnutí podnikatelského úvěru. Správce požaduje a zpracovává osobní údaje jen v rozsahu, který je pro něj nezbytný k rozhodnutí, zda Poskytovateli údajů poskytne služby, zejména k ověření jeho totožnosti, k ověření jeho schopnosti splácet své závazky vyplývající z uvalené insolvence, splácet řádně úvěr, k ověření dostatečnosti nabízeného zajištění úvěru, kontaktní údaje Poskytovatele údajů, včetně údajů, které nejsou dostupné z veřejně dostupných informačních zdrojů (telefonní číslo, adresa elektronické pošty, doručovací adresa, číslo bankovního účtu apod.) údaj o jeho osobním stavu pro posouzení, zda je k insolvenčnímu řízení a uzavření úvěrové smlouvy nutný souhlas manžela/manželky Poskytovatele údajů (k předejití případné budoucí námitky relativní neplatnosti úvěrové smlouvy). Správce dále vyžaduje a zpracovává osobní údaje Poskytovatele údajů za účelem plnění povinností Správce, které pro něho vyplývají ze zákona číslo 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů („AML zákon“).

Pro účely posouzení schopnosti Poskytovatele údajů vyhlášení insolvence , nebo splácet úvěr a pro posouzení dostatečnosti zajištění poskytovaného úvěru si Správce může činit lustrace v Centrální evidenci exekucí, Rejstříku zástav, opatřovat výpisy z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku, živnostenského či jiného veřejného rejstříku, nebo žádat Poskytovatele údajů o předložení těchto výstupů z veřejných registrů, nebo výstupů z evidencí vedených orgány veřejné správy (např. potvrzení správce daně o bezdlužnosti) obsahující jeho osobní údaje, a tyto uchovávat po nezbytně nutnou dobu.

Pro účely prokázání obsahu telefonických hovorů, může Správce veškeré telefonické hovory nahrávat. Pokud Poskytovatel údajů nesouhlasí s nahráním svého telefonického hovoru se Správcem, má možnost využít jiný způsob komunikace s ním.

Při poskytnutí služeb bude Správce uchovávat nezbytné dokumenty, obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů po dobu úplného splacení úvěru plus 5 roků (po dobu nezbytnou k uchování dokumentů pro účely vedení účetnictví, daňového či obdobného řízení nebo soudního sporu s Poskytovatelem údajů o nároky ze smlouvy o úvěru, včetně smluv o jeho zajištění), pokud na základě právního předpisu nebude vyplývat lhůta delší. V případě Soudního sporu mezi Správcem a Poskytovatelem údajů bude Správce osobní údaje uchovávat vždy po dobu, než bude o sporu pravomocně rozhodnuto, a to i tehdy, překročí-li celková doba uchovávání dobu, uvedenou v první větě tohoto odstavce. 

Pokud Správce po posouzení žádosti o služby neobdrží od Poskytovatele odvolání tohoto souhlasu, má se za to že je Správce oprávněn uchovávat osobní údaje Poskytovatele údajů po dobu jednoho roku, pro účely případných nabídek jiných služeb, nebo úvěrových produktů a pokud Správce shledá možnost změny svého rozhodnutí.

Po uplynutí lhůt, po kterou jsou osobní údaje zpracovávány, Správce uchovávané osobní údaje zničí.

Správce je oprávněn dokumenty obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů předat osobě, která pro Správce vede účetnictví, daňovým poradcům, advokátům k zpracování smluvní dokumentace úvěru nebo pro účely právního vymáhání pohledávky při prodlení Poskytovatele údajů se splácení úvěru. Při právním vymáhání nároků z poskytnutého úvěru je Správce oprávněn poskytnout dokumenty obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů soudům, znalcům, soudním exekutorům.

V případech, kdy tato povinnost bude pro Správce vyplývat ze zákona, poskytne Správce dokumenty, obsahující osobní údaje Poskytovatele údajů, orgánům veřejné moci, budou-li toto poskytnutí po Správci požadovat.

Správce může poskytovat osobní údaje třetím osobám za účelem jejich využití pro propagaci a nabídku produktů třetích osob Poskytovateli údajů a to zejména: EuroInkasní s.r.o., Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň, IČ:29074827 a ZOXO Financial s.r.o., Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň, IČ:24185141. Správce je oprávněn také sám využít osobní údaje Poskytovatele údajů k nabídce svých služeb a produktů. Správce je dále oprávněn poskytnout zpracovávané osobní údaje k dočasnému použití třetí osobě, která v rámci služby, vykonávané pro Správce, bude činit jménem Správce propagaci a nabídku Správcem poskytovaných služeb a úvěrových produktů.

Poskytovatel údajů není povinen své osobní údaje Správci poskytnout. Bere však na vědomí, že pokud neposkytne Správci nezbytné osobní údaje k posouzení jeho schopnosti splácet úvěr, zajistit úvěr nebo k vypracování smluvní dokumentace, nebude Správce moci poskytnout Poskytovateli údajů úvěr.

Poskytovatel údajů má právo požadovat po Správci poskytnutí informace, jaké konkrétní jeho osobní údaje zpracovává, žádat jejich opravu nebo výmaz, nebo omezení zpracování. Poskytovatel údajů má dále právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.

Poskytovatel údajů může kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. Po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů přestane Správce zpracovávat osobní údaje Poskytovatele a tyto zničí. Pokud však v době odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytl Správce Poskytovateli údajů úvěr, může se odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů týkat pouze jejich zpracování za účelem propagace a nabídky služeb a produktů Správce. Pro účely správy úvěru a uplatňování práv Správce z této smlouvy, včetně smluv o zajištění úvěru, plnění zákonných povinností Správce v souvislosti s poskytnutým úvěrem, a k ochraně oprávněných zájmů Správce, je Správce oprávněn i nadále zpracovávat osobní údaje Poskytovatele údajů.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů může Poskytovatel údajů učinit těmito způsoby:

a)   osobně v sídle Správce na adrese Guldenerova 547/4, 326 00 Plzeň, a to v pracovních dnech mezi 8:30 – 16:30 hodin. Podle charakteru žádosti může Správce požadovat prokázání totožnosti předložením dokladu totožnosti.

b)   zprávou zaslanou datovou schránkou do datové schránky Správce ID: ikuekt7

c)    zprávou zaslanou elektronickou poštou na adresu info@obchodsdluhy.cz, přičemž do předmětu zprávy je nutné napsat „GDPR“. Pokud zpráva zaslaná elektronickou poštou nebude opatřena zaručeným elektronickým podpisem, může Správce požadovat ověření totožnosti odesílatele například telefonickým dotazem u Poskytovatele údajů.

Zpracovávání osobních údajů Správcem se řídí zákonem číslo 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“)

Potvrzuji tímto elektronickým souhlasem, že jsem se podrobně seznámil s důvody, rozsahem a podmínkami zpracování osobních údajů Správcem, jak jsou uvedeny v této listině, a souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v souladu s nimi.

 

Vytvořilo internetové studio:tvorba www stránek

© Všechna práva vyhrazena OBCHOD S DLUHY - vymáhání dluhů, vymáhání pohledávek